Construction of a rabbit model of early brain injury after subarachnoid hemorrhage with endovascular puncture
Lü Tao, DAI Jiong, MIAO Yi-feng, JIN Yi-chao, JIN Ke, ZHANG Xiao-hua
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (11): 1543 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.11.001