Analysis of serum reproductive hormones in patients with erectile dysfunction and symptomatic late-onset hypogonadism
LIANG Guo-qing, LI Jian-hui,ZHENG Jun-biao, YU Xiao-hua, SHI Hui-juan, ZHU Qian-xi, WANG Jun, LI Yu-min, SUN Jian-ming, ZHANG Shu-cheng, LI Zheng
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (11): 1613 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.11.014