Peritoneal dialysis with encapsulating peritoneal sclerosis: a case report
ZHANG He, LI Zhen-yuan, YAN Hao, ZHANG Min-fang, WANG Qin, WANG Ling, NI Zhao-hui, QIAN Jia-qi, FANG Wei
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (11): 1682 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.11.030