Application of proteomics to the study on Candida albicans
LIU Jin-yan, SHI Ce, WANG Ying, LI Wen-jing, ZHAO Yue, ZHU Wei-wei, XIANG Ming-jie
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (12): 1804 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.12.025