Effects of SB203580 on biological functions of human extravillous trophoblast cells under oxidative stress
MU Hua-qiao, QI Hong-bo, LIU Xi-ru
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (2): 172 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.02.008