Psychosurgery: from ablation to neuromodulation
XU Pei-wei, JIANG Kai-da, XU Yi-feng, LIU Deng-tang
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (2): 245 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.02.023