Characterization and genomic analysis of bacteriophage SH-Kp152234 infecting extensively drug-resistant Klebsiella pneumonia
ZHI Ye, LUO Ting-ting, WANG Rui, FENG Xi-jia, LIU Ke, SHI Chen-kun, WANG Lu-lu, HU Fu-pin, HE Ping
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 273 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.001