Novel small-molecule CDK2-cyclinA2 inhibitors: design, synthesis, and biological evaluation
WEI Ying-qing, ZHANG Lu, HU Yu-tong, ZHANG Jian, SHEN Ying
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 330 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.010