Effect of the quality of embryos on biochemical pregnancy or arrest of embryo development in the freezing and thawing cycles
XIA Lan, WU Xian, XU Hui-hui, ZHAO Shen, XU Bu-fang, ZHANG Ai-jun
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 344 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.012