Analyses of vitamin D2/D3 levels in moderately and severely depressive patients
HU Yao, MAO Xu-dong, LIU Xiao-hua, CHEN Hai-ying, QU Yi, FANG Yi-ru, SHI Shen-xun, WU Yan
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 359 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.015