Liver fibrosis and stem cell therapy
XU Dong-sheng, WAN Ai-ni, CHEN Yun, HE Yang, YANG Jian-feng, JIN Jian
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 403 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.025