Establishment of cell-based screening system for compound regulating the stability of retinoic acid receptors
JING Bo, CHEN Peng-hui, GAO Xiang, XU Yuan-yuan, WU Yun-zhao, SUN Yun, WU Ying-li
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 432 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.002