Effect of activating PKA signaling on dedifferentiation of podocytes in adriamycin-induced nephropathy mice
JIANG Jin-xing, XIANG Peng, CHEN Xiao-huan, AYIJIAKEN Kasimumali, XIE Ke-wei, NI Zhao-hui, GU Le-yi
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 462 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.008