Observation of preoperative cerebral tissue oxygenation in children with congenital heart disease
JIANG Jing, BIAN Yong, HOU Hui-yan, JI Ying-ying, WANG Lu, HUANG Yue
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 506 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.016