Effect of aspirin on uterine hemodynamics in patients with early recurrent spontaneous abortion
WANG Tong-fei, HE Li-ying, KANG Xiao-min, LIU Zhi-lan, XU Hai-jing, LIU Fang-sun, ZHAO Ai-min
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 518 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.019