Clinical analysis of 56 cases with vaginal intraepithelial neoplasia after hysterectomy
XU Ying, LI Zhu-nan, CHEN Yi, SHI Wei, WANG Li-ya, WU Dan
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (5): 661 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.05.018