Efficacy and prognostic analysis of ICE regimen for 84 patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma
ZHAO Bing-bing, ZHANG Mu-chen, HAO Jie, LIU Zhen-yu, XIONG Hong, ZHAO Wei-li, WANG Li
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (6): 752 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.06.007