Correlation of serum S100B protein with depressive episode of bipolar disorder and its prognosis
ZHANG Zai-fu, YANG Fan, WANG Wei-ping, SHI Bo, ZHAO Jun-xiong, Lü Wang-qiang, YU Yue-guo, JIA Yu-ping, ZHANG Chen
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (6): 769 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.06.010