Construction of recombinant mycobacteriophage TM4RpfE#br#
DU Li-juan, YANG Ting, XU Li, XING Ai-ying, LIU Zhong-quan, ZHANG Zong-de, GUO Shu-liang
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (7): 930 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.07.008