Association between obesity and chronic kidney disease among a middle-aged and elderly Chinese community population#br#
WU Xue-yan*, CHENG Di*, MA Li-na, LIN Lin, DU Rui, XU Yu, XU Min, BI Yu-fang, WANG Wei-qing, LU Jie-li
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (9): 1213 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.09.005