Influence of cathepsin S deficiency on development of communicating hydrocephalus in mice induced by kaolin#br#
LIU Feng-di, ZHAO Rong, SHI Yan-hui, LI Ge-fei, WU Yi-lan, ZHUANG Mei-ting, YIN Jia-wen, DU Xiao-xia, ZHOU Jia-jun, LIU Jian-ren
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (10): 1342 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.10.006