Effect of modified electroconvulsive treatment on oxidative stress parameters in patients with bipolar disorder#br#
Lü Qin-yu, BAO Chen-xi, REN Juan-juan, ZHANG Chen, CHEN Xiao-yan, GENG Rui-jie, LU Yan-hua, ZHU Yu-hua, YI Zheng-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (10): 1357 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.10.009