Technique and clinical outcome of catheter ablation guided by remote magnetic navigation for ventricular arrhythmias originating from outflow tract#br#
QIU Xiao-wei, JIN Qi, ZHANG Ning, LIN Chang-jian, LUO Qing-zhi, LIU Ao, XING Chao-fan, YE Jia-wen, LING Tian-you, CHEN Kang, PAN Wen-qi, ZHAO Jian-rong, WU Li-qun
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (11): 1490 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.11.007