Relationship between classification of vitreoretinal interface features and pathological myopia#br#
WANG Xiao-Han, XIAO Mei-Chun, WANG Ruo-Shi, YANG Shi-Qi, LI Tong, ZHOU Yan-Ping, WANG Feng-Hua, SUN Xiao-Dong
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (11): 1518 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.11.012