Recent progress in metabolomics with regard to diabetic complications and glucose fluctuation#br#
CHEN Shu-qing, LU Jing-yi, MA Xiao-jing, ZHOU Jian
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (11): 1570 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.11.021