Analysis method based on the gene-panel sequencing data
LI Jian-feng, YAN Tian-qi, CUI Bo-wen, KONG Jie, WANG Shu, CHEN Bing, HUANG Jin-yan
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (11): 1575 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.11.022