Effects of insulin-like peptide 6 on renal fibrosis and calcification in unilateral ureteral obstruction mice#br#
GAO Lei, WU Shi-yong, JIANG Dan, WANG Ying, LI Yong-yong, WANG De-wei, CHANG Guang-lei, ZHANG Peng, QIN Zheng, ZHANG Dong-ying
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (12): 1616 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.12.006