Impact of one-child on body mass index and percentage of body fat in primary school students: a longitudinal study#br#
XU Ren-ying, ZHOU Yi-quan, LI Yun, ZHANG Xiao-min, CHEN Zhi-qi, LU Li-ping, WAN Yan-ping
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (12): 1691 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.12.021