Association between exposure to organophosphate pesticides and levels of oxidative stress in pregnant women with different paraoxonase 1 genotypes
JI Lin1,RUXIANGULI Aimuzi1, 2, ZHANG Yan1,SHI Rong1,ZHOU Yi-jun1,CHENG Xiao-meng3,WANG Xue-mei3,TIAN Ying1,GAO Yu1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (2): 174 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.02.011