Pyruvate dehydrogenase activity and pyruvate dehydrogenase kinase 4 expression in skeletal muscle of end-stage renal disease patients
XU Chen-qi1*,MIN Lu-lin1*,CHEN Xiao-huan3,LU Ren-hua1,ZHU Ming-li1,XIE Ke-wei1,QIAN Ying-ying1,GUO Xiang-jiang2,NI Zhao-hui1,AYIJIAKEN Kasimumali3#, GU Le-yi1#
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (3): 305 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.03.012