Comparison between two rat models of cardiac arrest: asphyxiation and ventricular fibrillation
GUO Jian1, WANG Shi-wei1, YANG Zheng-fei2, LU Xiao-ye1, YANG Qian1, ZHU Chang-qing1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (4): 380 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.04.005