Impact of disease management of caregivers on self-management behaviors among patients with chronic heart failure
YANG Bei-bei1, ZHENG Zhan-zhan1, XIN Xiao2, WU Sheng-jia3, LI Xian-hua4
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (4): 416 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.04.011