Value of hypoxia-inducible factor 1α in diagnosis and prognosis of acute decompensated chronic heart failure
SUN Ke-yuan1, HUANG Gao-zhong1, YUAN Fang2, CHEN Shi-hong3, FU Guo-xiang1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (4): 426 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.04.013