Effects of bone marrow mesenchymal cells immune thrombocytopenia patients on the biological behaviors of megakaryocytes
WANG Jun-ying1, LI Xin1, YIN Ting-yu2, LIU Jia2, WANG Xiao-dong3, ZHONG Hua1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (6): 616 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.06.006