Risk factors for gestational diabetes mellitus among multiparae
WANG Yin-yu1, LIU Ye1, LIU Han1, DONG Ze-han1, HUANG He-feng1, 2
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (6): 637 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.06.009