A comparative study on childrens basic medical insurance system and policies in four municipalities in China
DONG Yuan-yuan1*, ZHANG Lin2*, YANG Ying-lei1, 3, DONG Wei1, MO Dan-dan1, FANG Yue1, QIAN Kun1, LUO Meng-yun1, LI Na1, ZHANG Zhi-ruo1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (6): 670 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.06.015