SENP3-mediated de-SUMOylation of p53 inhibits its activity in human lung cancer cell lines
DONG Rui1, WANG Ying1, WANG Yu-mei1, SUN Zu-jun1, 2, YI Jing1, YANG Jie1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (7): 732 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.07.003