Characteristic analysis of insulin secretion and sensitivity in pre-diabetes populations under new diagnostic criteria
HE Xing-xing, MA Xiao-jing, YING Ling-wen, ZHU Wei, GU Cheng-chen, TANG Jun-ling, WANG Yu-fei, BAO Yu-qian, ZHOU Jian
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (8): 940 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.08.014