Preliminary application of 3D printed customized guide in bone tumor biopsy
QU Yang1, 2, AI Song-tao2, WU Wen1, WANG Lei1, LI Xiao-min2, JIANG Wen-bo3, HAO Yong-qiang1, DAI Ke-rong1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (9): 1053 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.09.009