Early effects of umbilical cord milking on hemoglobin, bilirubin and cardiac function in premature infants
ZHANG Li1, 2, HUANG Qi-wei1, GONG Xiao-hui1, LI Pin1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (10): 1197 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.10.011