Review of high-risk sexual behaviors in men who have sex with men: influencing factors and theoretical models
SHI Shu-yuan1, WANG Ze-zhou1, SHEN Qiu-ming1, CAI Yong1, YUAN Dong2, WANG Ying1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (10): 1242 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.10.019