Application and clinical value of multi-voxel magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of tongue carcinoma
WANG Bo-cheng1, 2, ZHU Dan2, LI Xiao-guang3, WU Li-zhong2, ZHAO Jiang-ming2, MEI Jun1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (11): 1327 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.11.010