Investigation of natural depression model under the attack-yield behavior of caged cynomolgus monkeys
LI Wei1 2, WU Qing-yuan3, LIAN Bin1, YANG Xun1, ZHANG Jian-guo1, QU Chao-hua1, HE Yong1, XIE Peng1
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (12): 1408 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.12.002