Effects of liraglutide on glucose induced of miRNA-146b-3p, inflammatory factors and COX-2 in human umbilical vein endothelial cells
SU Zheng-jia, PAN Xiao-qian, CAO Jiu-mei, WU Fang
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (12): 1420 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.12.004