Study on the predictors of the menopausal symptoms related quality of life in patients with breast cancer undergoing chemotherapy
YUAN Xiao-ling1, YOU Jing-rong1, SHEN Li-li2, LI Su-yun3, SHEN Dan-wei4, CAI Ling-zhi5, CHEN Ying-dan1, ZHU Han-jing1, YUAN Chang-rong6
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (12): 1457 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.12.011