Construction of point-based mandibular median sagittal plane
ZHANG Xin1, 2, LIU Yang1, 2, 3, ZHOU Jian-ping1, 2, 3, WU Yan1, 2, 3, ZHENG Lei-lei1, 2, 3, DAI Hong-wei1, 2, 3
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (1): 52 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.01.010