Extraction and identification of human stem cells the apical papilla derived-exosomes
JIN Qiao-qiao, LIN Wen-zhen, YUAN Ke-yong, NIU Chen-guang, HUANG Zheng-wei
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 126 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.004