Preventive effect of thermosensitive hydroxybutyl chitosan hydrogel in intrauterine adhesion in New Zealand white rabbits
WU Ruo-yu, CAO Yi-meng, WU Qing-kai, QIU Yu, HUANG Cheng-sheng, XUE Zhuo-wei
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 131 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.005