Investigation on alcohol among the patients with methadone maintenance treatment in Shanghai
DU Zhe-yi1*, ZHANG Lei1*, ZHANG Jia-ting1, DU Jiang1, SHI Da-qing2, BAO Jia-yi1, WU Qian-ying1, ZHANG Jing-ying1, DONG Ping1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 193 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.016