Value of stress hyperglycemia ratio in predicting the prognosis of patients with acute myocardial infarction
XIA Zhi-li1, GAO Cheng-jie2, GAO Ya-jie1, TAO Yi-jing1, WAN Qing1, WU Hao1, WEI Jun-bo1, ZHOU Yi1, PAN Jing-wei1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (3): 309 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.03.016